w sprawie ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie

w sprawie ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W zawiązku z zamieszczeniem na stronach Centrali NFZ ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziałuw Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Federacja PZ stoi na stanowisku, że zaproponowane działania nie przyniosą oczekiwanego stopnia wyszczepienia populacji Polski, który zapewni uzyskanie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego wskazane
w ogłoszeniu Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia wymogi, konieczne do spełnienia przez świadczeniodawców, mogą ograniczyć liczbę punktów szczepiennych udostępnianych polskim obywatelom.
W szczególności:

 1. Niezrozumiałe jest dlaczego z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze)- są to grupy najbardziej zagrożone zakażeniami i powikłaniami.
 2. Wyśrubowane wymagania wobec podmiotów leczniczych, które się wzajemnie wykluczają, np.
 3. prowadzenie nieprzerwanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
 4. prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta,
 5. zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień przy warunku utrzymania niezakłóconego udzielania dotychczasowych świadczeń zapisanych w umowie z NFZ.

Dla większości małych przychodni usytuowanych blisko pacjentów, w ich miejscu zamieszkania, są to warunki uniemożliwiające udział w naborze.

 • Zbędne dookreślanie warunków lokalowych i wyposażenie punktu szczepień – procedura ta jest jasno określona przepisami obowiązującego prawa.
 • Brak procedury postępowania przed szczepieniem (kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji), brak określenia sposobu realizacji drugiej dawki szczepionki.
 • Brak określenia, kto ponosi odpowiedzialność za ew. roszczenia pacjentów po wystąpieniu NOP wczesnych, a w szczególności późnych, obecnie nieznanych.

Wobec powyższych zastrzeżeń Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje:

 1. Przeprowadzić akcję szczepień, bez wcześniejszego naboru, na bazie obecnie istniejących punktów szczepień zgodnie z istniejąca umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Tygodniowa liczba szczepień uzależniona winna być od możliwości organizacyjnych
  i kadrowych wykonujących je placówek.
 3. Liczba wykonanych szczepień nie może być mniejsza niż 10 na dzień pracy placówki POZ.
 4. Wprowadzenie zasady, że wyjazdowy zespół szczepiący funkcjonuje 1x w tygodniu pracy POZ.
 5. Przeprowadzanie szczepień może zmienić harmonogram i organizację udzielanych dotychczas świadczeń.
 6. Aby do wykonywania szczepień mogły zgłaszać się podmioty nie mające umowy na POZ (dodatkowe wsparcie akcji szczepienia). W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie akcji naboru.
 7. Ustalenie sposobu dystrybucji szczepionki firmy Pfizer – wg FPZ w tym przypadku może sprawdzić się dotychczasowy model tj. dostarczenie szczepionki podmiotowi raz w tygodniu.
 8. Formalne ustalenie i opublikowanie kolejności grup populacji polskiej podlegających szczepieniu.
 9. Jak najszybsze ogłoszenie w języku polskim Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki planowanej do wykorzystania w akcji oraz przeszkolenie personelu szczepiącego
  w koniecznych do wykonania szczepienia procedurach.
 10. Przejęcie przez państwo odpowiedzialności cywilnej i karnej z podmiotu i personelu szczepiącego dostarczonymi szczepionkami za NOP wczesne i odległe oraz skutki szczepienia, które w momencie szczepienia nie są znane.

Mając na uwadze zastosowaną procedurę oraz bieżącą sytuację związana z epidemia COVID -19 należy wprowadzić do ustawy o z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisu szczególnego (lex specialis) wobec Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:, „podmioty lecznicze (wraz z personelem) zostaną zwolnione z odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie skutki niepożądane w/w szczepionek”. Jednocześnie należy wprowadzić, że: „wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu mogą być kierowane wyłącznie wobec Skarbu Państwa”.

 • Zniesienie obligatoryjności koordynatora w składzie zespołu szczepiącego.
 • Utylizację przez Państwo i na koszt Państwa niewykorzystanych szczepionek oraz określenie, jakie będą zasady rozliczeń za szczepionki niewykorzystane.
 • Urealnienie wartości wyceny świadczeń w przypadku transportu i szczepień w miejscu zamieszkania.
 • Wskazanie czy na jedno sczepienie składają się dwie iniekcje czy też jedna, ponieważ wynagrodzenie za szczepienia zostało określone niejednoznacznie.
 • Akcję propagującą szczepienia w mediach i wsparcie działań promujących szczepienia w punktach szczepiennych i placówkach opieki zdrowotnej przez instytucje rządowe.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje o zawieszenia obecnego naboru i ogłoszenia go ponownie po zmianie obecnych kryteriów, w taki sposób, aby zapewniały jak największy dostęp do szczepień.

Zarząd Funkcyjny

Federacji Porozumienie Zielonogórskie

7.12.2020 r.