Zarząd
Prezes – Leszek Kryczka
Wiceprezes – Łukasz Piechota
Wiceprezes - Krzysztof Ligowski
Członkowie zarzadu
Agata Skrzeszewska
Jacek Cieloch
Komisja rewizyjna
Tadeusz Kęsek
Agata Skrzeszewska
Elżbieta Beska-Mróz
Andrzej Sokołowski
Obsługa prawna
Bartosz Stemplewski

Rys historyczny

W dniu 28.03.2001 przedstawiciele Dyrektorów POZ postanowili powołać Związek Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Zebrani powołali Komitet Założycielski ZPPOZ w skład, którego weszli:

– przewodniczący Leszek Kryczka
– z-ca Janusz Franasik

członkowie:
– Andrzej Skoczylas

– Tomasz Żak

– Andrzej Sokołowski

Prawnik
Bartosz Stemplewski

 

Komitet Założycielski podjął uchwałę o założeniu ZPPOZ woj. Świętokrzyskiego. Zebrani upoważnili wyżej wymienionych do przygotowania
– projektu statutu
– nazwy związku
– podjęcie czynności rejestracyjnych w sądzie.

 

 

W dniu 05.09.2001 odczytano statut związku i zapoznano się z jego treścią. Ustalono termin Zgromadzenia Ogólnego członków na dzień 19.09.2001. We wrześniu 2003 na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o przystąpieniu do Federacji Porozumienie Zielonogórskie, która reprezentuje POZ oraz AOS w rozmowach i negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia Centralą NFZ i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne.

Związek prowadzi swoja działalność w oparciu o pracę społeczną członków. Jest organizacja samorządową, zrzeszającą samodzielne zakłady podstawowej opieki zdrowotnej.

Związek realizuje swoje cele w granicach określonych prawem, a podstawowym zadaniem jego jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zadania

Zadaniem Związku jest nadto:

– ochrona praw i reprezentowanie wspólnych interesów członków w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych
– udzielanie członkom Związku pomocy w prowadzeniu negocjacji z organizacjami związkowymi pracowników
– opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz stosunków pracy i działalności gospodarczej
– wspieranie wdrażanie zmian systemowych i własnościowych w dziedzinie ochrony zdrowia
– prowadzenie doradztwa prawnego oraz z zakresu działalności zakładów podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz członków związku
– organizowanie i pomoc w kształceniu pracowników
– udzielanie członkom Związku pomocy w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną
– udzielanie członkom Związku pomocy w prowadzeniu negocjacji z jednostkami dysponującymi środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę zdrowia, profilaktykę i promocję zdrowia
– reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów Kas Chorych i Urzędu nadzoru Ubezpieczeń społecznych
– reprezentowanie interesów członków Związku wobec ich organów założycielskich
– uczestnictwo na zasadach określonych w odrębnych przepisach w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy, oraz innych porozumień w zakresie objętym ich zadaniami statutowymi.

Misja

Misją Związku jest zapewnienie społeczeństwu najwyższej jakości opieki medycznej, połączonej z edukacji zdrowotnej oraz rozwojem działań z zakresu promocji zdrowia, poprzez negocjacje z Narodowymi Funduszami Zdrowia, spotkania i dyskusje z dyrektorami szpitali, wymianę myśli i doświadczeń w gronie lekarzy specjalistów.

Kultura organizacyjna Związku nastawiona jest na:
– wzajemny szacunek
– partnerstwo
– rozwój i kreatywność

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony i do współpracy z nami.