Koleżanki i Koledzy.

Nadal aneksów nie podpisujemy. Jedyne do tej pory spotkanie Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesem NFZ w sprawie aneksów miało miejsce 19 maja 2021 roku i nie mogło przynieść żadnego porozumienia ze względu na brak takiej chęci ze strony NFZ.

Wpadł nam w ręce dokument z dnia 25 maja 2021 roku, sygnowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka – a z jego upoważnienia dokument ten podpisał jego zastępca Bernard Waśko. Przytaczamy Wam część tego dokumentu:

“I. Planowane rozwiązania, uzasadnione obserwowaną zmianą modelu opieki w sposób, który nie jest akceptowany przez pacjentów, dotyczące degresji stawki kapitacyjnej za świadczenia lekarza poz realizowane przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności:

1) w przypadku udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności do 30 % wszystkich świadczeń – stawka kapitacyjna wynosi 100%;

2) w przypadku udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w przedziale od 30 % do 50 % wszystkich świadczeń – stawka kapitacyjna korygowana będzie współczynnikiem 0,9;

3) w przypadku udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w przedziale od 51 % do 75 % wszystkich świadczeń – stawka kapitacyjna korygowana będzie współczynnikiem 0,8;

4) współczynniki korygujące stawkę kapitacyjną lekarza poz, odpowiednie do grupy wiekowej świadczeniobiorcy albo charakteru miejsca pobytu świadczeniobiorcy, nie znajdują zastosowania jeśli w poprzednim okresie rozliczeniowym udział świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności będzie przekraczał 75 % wszystkich świadczeń;

5) udzielanie porad lekarza POZ, w przypadku świadczeniobiorców chorych przewlekle, musi być realizowane w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie

ze świadczeniobiorcą. Realizacja świadczeń w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, będzie podstawą do wstrzymania rozliczenia tych świadczeń współczynnikiem korygującym stawkę kapitacyjną (3,2) na 6 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia świadczenia.

Z poważaniem,

Bernard Waśko

Z up. p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

/Dokument podpisano elektronicznie/”

Taką propozycję przedłużenia aneksów złożył Prezes NFZ niektórym podmiotom POZ nie należącym do Federacji PZ – na razie nam nie odważył się jej przesłać, gdyż reakcja mogłaby być tylko jedna…

Z tych pięciu punktów dokumentu wynika, że jeśli ktoś udziela teleporad w ilości większej niż 30% – to będzie miał zmniejszoną stawkę kapitacyjną o 10 lub 20% (punkt 2 i 3). Z punktu 4 wynika, że jeśli ktoś udzieliłby więcej niż 75% ogólnych porad jako teleporady – to zostaną mu cofnięte wszystkie wskaźniki korygujące – a to stanowi ok. 60% głównej stawki kapitacyjnej. Z punktu 5 wynika, że wskaźnik korygujący 3,2 za pacjentów przewlekle chorych przysługiwałby tylko wtedy, jeśli taki pacjent byłby przyjęty w gabinecie osobiście co najmniej raz w ciągu 3 miesięcy.

Podliczając propozycję NFZ: gdyby ktoś udzielał teleporad w przeważającej ilości – to mógłby otrzymać od 1 lipca 2021 roku nawet o kilkadziesiąt procent mniej należności (mniej od 60 do 80%!).

W tej sprawie odbyła się narada Zarządu Funkcyjnego Porozumienia Zielonogórskiego (J.Krajewski, M.Twardowski, T.Zieliński, W.Pacholicki, A.Tomczyk, D.Kowalczyk). Zespół Negocjacyjny wie, na co może się zgodzić, a na co nigdy się nie zgodzi.

Wszyscy urzędnicy państwowi w państwowych urzędach nie przyjmują petentów w ogóle osobiście lub rzadko, na wyznaczoną godzinę i z dużym dystansem. My natomiast za to samo lub za podobne działania będziemy karani. Wybór będzie należał do nas – czy to przyjmiemy, czy nie. Ja sam nie mam żadnych wątpliwości. Co da się zrobić – czas pokaże.

Czekajcie na dalsze informacje – do tego czasu nie składajcie i nie podpisujcie aneksów.

Z pozdrowieniem w imieniu Zarządu Funkcyjnego

Marek Twardowski